Deze week heeft de Sociale Dienst Veluwerand brieven verstuurd aan bewoners die een uitkering ontvangen. Woont u met meerdere mensen samen in één woning en heeft u een bijstandsuitkering die al voor 2015 is ingegaan dan kan er per 1 juli mogelijk iets veranderen in de hoogte van uw uitkering. Dit komt door een nieuwe regel ‘de kostendelersnorm’. 

 

Onderdeel van de hervorming van de langdurige zorg is de overheveling van de wijkverpleging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (die per 1 januari is opgehouden te bestaan) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). In dat licht heeft de Tweede Kamer de regering verzocht het persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging onder te brengen in de Zvw. In de praktijk is het op dit moment al zo geregeld, alleen de wettelijke verankering ontbreekt nog.

 

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) roept maatschappelijke organisaties op met plannen te komen om kwetsbare ouderen met een laag besteedbaar inkomen beter aan de Nederlandse samenleving te kunnen laten meedoen. Dit vermindert hun isolement en vergroot hun sociale leefomgeving. Ouderen leren hoe zij met computers kunnen werken en hun huishoudboekje op orde kunnen krijgen, zijn ook doelstellingen van dit programma. Dit staat in een subsidieregeling die deze week in de Staatscourant is gepubliceerd.

.

Voor gescheiden ouders die alimentatie betalen of ontvangen kan er in 2015 veel veranderen. De grootste verandering is dat de belastingaftrek voor het levensonderhoud voor kinderen (LOK) is afgeschaft. Daarnaast vervalt de alleenstaande ouderkorting, maar wordt het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders juist verhoogd. Deze optelsom kan er toe leiden dat de alimentatiebetaler minder hoeft te betalen en de ontvanger minder zal ontvangen. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) adviseert gescheiden ouders om samen in overleg te gaan en opnieuw afspraken over de alimentatie te maken en een nieuwe begroting op te stellen.